Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden voor deelname aan Markt Match.

Artikel 1: Definities

1. Organisatie: De organisatie van Markt Match.
2. Markt Match: challenge over de Foodsector waarbij jongeren tussen 17 – 25 jaar worden uitgedaagd tot innovatief en creatief denken over de toekomst van groente en fruit, looptijd van 04 oktober 2018 tot en met 05 oktober 2018.
3. Deelnemer: Als zodanig omschreven deelnemer die is ingeschreven voor de Markt Match.

Artikel 2: Algemeen

1. Tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van de organisatie van Markt Match met betrekking tot de deelname aan en organisatie van Markt Match.
2. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de deelnemer, opdrachtgever, exposant en eventbezoeker wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mogen worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 3: Deelname en annulering

1. Deelname staat open voor jongeren tussen de 17 en 25 jaar (hierna te noemen ‘jongeren’). De organisatie kan hiervan afwijken indien de deelnemer bij de aanmelding voldoende heeft aangetoond middels zijn motivatie dat hij een essentiële bijdrage kan leveren aan Markt Match.
2. Deelname aan Markt Match vindt plaats via individuele aanmelding van de jongere.
3. De organisatie van Markt Match stelt zelf multidisciplinaire teams samen. Een team zal bestaan uit een mix van 5 tot maximaal 7 MBO/HBO/WO deelnemers.
4. Met de aanmelding gaat deelnemer akkoord met aanwezigheid bij de
diverse georganiseerde gelegenheden, zoals benoemd in de communicatie voorafgaand aan de opgave. Deze aanwezigheid is verplicht.
7. Na 1 (één) week voor aanvang het event, verklaart de deelnemer automatisch akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

Artikel 4: Verloop van Markt Match

1. Voor de deelnemers worden ‘field trips’ naar de aangesloten bedrijven georganiseerd voor aanvang van het event. De deelnemers kunnen zich tot 10 september 2018 hiervoor opgeven. De data voor de fieldtrips zijn 17 en 18 september 2018. De bedoeling is dat de deelnemer hierdoor een kijkje in de keuken krijgt van bedrijven in de Foodsector en de opgedane kennis kan toepassen tijdens de challenge.
2. Op 04 oktober start de challenge om 09:00 uur.
3. Deelnemers die buiten een straal van 35 kilometer van de eventlocatie in Rotterdam verblijven, komen in aanmerking voor een overnachting.
3. Op 05 oktober start de challenge om 08:00 uur. De deelnemers gaan verder met het uitwerken van hun ideeën. De finale zal plaatsvinden om 16:00 uur. 7 teams zullen worden geselecteerd om hun concept te pitchen voor een vakjury.
5. Een vakjury van Markt Match selecteert de winnaars op basis van diverse criteria, zoals creativiteit, samenwerking, aanpak, toepasbaarheid e.d. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 5: Prijzen Markt Match

1. Deelnemers kunnen alleen meedingen om de prijs als ze fysiek aanwezig zijn tijdens beide dagen van het event.
2. Het door de vakjury geselecteerde team met het beste idee wint een business trip naar Zuid-Afrika.
3. De organisatie behoudt zich het recht om naar eigen inzicht deze prijzen te verdelen onder de winnaars.

Artikel 6: Eigendomsrecht ideeën

1. Deelnemers verklaren bij deelname en bij het indienen van hun idee dat dit hun eigen idee is en dat deze niet onrechtmatig is overgenomen van derden. Markt Match stelt zich niet aansprakelijk voor de controle hierop. Mocht na uitreiking van
de prijzen blijken dat een winnend idee in strijd is met deze voorwaarden, dan worden onterecht uitgekeerde prijzen teruggevorderd.
2. Het auteursrecht en alle eventuele intellectuele eigendomsrechten op teksten, tekeningen, modellen, uitvindingen en werkwijzen en al het overige dat onderdeel vormt van het idee, blijven berusten bij de oorspronkelijk rechthebbende(n).
3. Door het indienen van het idee voor Markt Match geeft (geven) de deelnemer(s) uitdrukkelijk toestemming aan de organisatie van Markt Match om het idee te gebruiken in haar communicatie en voor promotiedoeleinden.
4. De organisatie van Markt Match behoudt zich het recht voor om, zonder verdere toestemming, of zonder dat daarvoor enige vorm van vergoeding verschuldigd is, de naam, foto’s en/of andere opnames van deelnemers gemaakt tijdens de looptijd van Markt Match te gebruiken voor communicatie- en promotiedoeleinden (inclusief het verlenen van licenties hiervoor aan derden).

Artikel 8: Aansprakelijkheid deelnemer en organisatie

1. Deelname aan Markt Match geschiedt altijd op eigen risico. De organisatie van Markt Match is nooit aansprakelijk voor tijdens Match Match of onderdelen hiervan opgelopen lichamelijk letsel, behoudens in geval van opzet of grove schuld door de organisatie.
2. De organisatie is niet aansprakelijk in geval van verlies, diefstal of beschadiging van geldstukken, goed, juwelen, sieraden, kunstvoorwerpen, waarde documenten of andere zaken van waarde. Het eventueel in bewaring nemen van voornoemde zaken van waarde geschiedt uitsluitend voor risico van deelnemer. Deelnemer is verplicht de schade te vergoeden die hij aan organisatie of een derde tijdens een event berokkent.

Artikel 9: Klachten

1. Klachten met betrekking tot de organisatie van Markt Match dienen direct ter plaatse en nogmaals schriftelijk binnen 3 (drie) dagen na afloop van het event gemeld te zijn. Klachten na de in de of vorige volzin genoemde periode worden niet in
behandeling genomen.

Artikel 10: Overmacht

1. Organisatie is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de deelnemer indien hij daartoe verhinder is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien en onvoorzien, waarop organisatie geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor organisatie niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

Artikel 11: Wijzigingen

1. Organisatie behoudt zich het recht voor om met opgaaf van redenen het event te annuleren of de locatie of datum te wijzigen, zonder dat zij gehouden is tot betaling van enige vergoeding aan de deelnemer. Organisatie en de partner/sponsor of deelnemer worden in het geval van annulering van het event van haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst en deze voorwaarden ontheven.
2. Wanneer organisatie als hiervoor bepaald in lid 1 van dit artikel besluit de voor een event vastgestelde locatie of datum te wijzigen, dan wel het event geen doorgang te laten vinden, kan de deelnemer jegens organisatie in geen geval enig recht op schadevergoeding doen gelden.